IPPOG

Members

Finland

Intro

The Helsinki Institute of Physics (HIP) is a physics research institute that is operated jointly by the University of Helsinki, Aalto University, the University of Jyväskylä, the Lappeenranta-Lahti University of Technology, and the Tampere University. The research activity at the institute covers an extensive range of subjects in theoretical physics and experimental subatomic physics. The mandate of the institute is to carry out and facilitate research in basic and applied physics as well as in physics research and technology development at international accelerator laboratories. The institute is responsible for the Finnish research collaboration with CERN. Also, the institute coordinates the Finnish contribution to the FAIR laboratory (Facility for Antiproton and Ion Research) currently under construction in Darmstadt, Germany.

The Helsinki Institute of Physics organises continuing education for Finnish subject teachers as well as science camps for Finnish general upper secondary school pupils at CERN. HIP’s three-year Education and Open Data project is responsible for the above activities and their development. The project uses CERN’s open data in comprehensive and general upper secondary education and trains Finnish teachers throughout Finland in the use of open data and tools. Each year, approximately 15 students from Finnish universities and other higher education institutions participate in HIP’s summer traineeship programme at CERN and ESRF. The summer trainees typically acquire three months of international work experience and have the opportunity to participate in top-level scientific lectures aimed at the trainees.

The CERN Bootcamp, intended for master’s students, was organised together with three universities of applied sciences in summer 2018 and 2019, and another bootcamp is being planned for 2022. The places for Bootcamp are filled with 20 master’s degree students from Haaga-Helia/Laurea/Metropolia and 2-5 students from Universities of Helsinki/Aalto/Jyväskylä/Lappeenranta-Lahti/Tampere. During the bootcamp, students work in groups to resolve current societal problems that often relate to sustainability.

Details

JOINED: 2016

CURRENT STATUS: MEMBER

Fysiikan tutkimuslaitos (HIP) on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteinen tutkimuslaitos. Laitos toimii hallinnollisesti Helsingin yliopiston yhteydessä. Fysiikan tutkimuslaitoksessa tehdään sekä teoreettisen että kokeellisen hiukkasfysiikan perustutkimusta. Laitos huolehtii Suomen yhteistyöstä perustutkimuksessa ja soveltavassa tutkimuksessa sekä teknologiakehityksessä kansainvälisten kiihdytinlaboratorioiden kanssa. Laitos on vastuussa Suomen yhteistyöstä Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön CERNin kanssa. Laitos koordinoi myös Suomen osallistumista Darmstadtiin rakenteilla olevan FAIR laboratorion toimintaan. Fysiikan tutkimuslaitos organisoi suomalaisten aineopettajien jatkokoulutusta ja lukiolaisten tiedeleirejä CERNissä.

Fysiikan tutkimuslaitoksen kolmevuotinen Opetus ja Avoin data -ohjelma on vastuussa näistä aktiviteeteista ja niiden kehityksestä. Ohjelma käyttää CERNin avointa dataa oppilaitten opetukseen, ja kouluttaa opettajia ympäri Suomen käyttämään avointa dataa ja niihin liittyviä työkaluja. Vuosittain noin 15 opiskelijaa suomalaisista yliopistoista ja korkeakouluista osallistuu kesäharjoitteluohjelmaan CERNissä ja ESRF:ssä (European Synchrotron Radiation Facility Grenoblessa, Ranskassa). Kesäharjoittelijat tekevät tyypillisesti kolme kuukautta töitä saaden kansainvälistä työkokemusta, ja heillä on mahdollisuus osallistua korkeatasoisille harjoittelijoille suunnattuille luennoille.

CERN Bootcamp, joka on tarkoitettu maisteriohjelmissa opiskeleville opiskelijoille, järjestettiin yhdessä kolmen ammattikorkeakoulun kanssa kesällä 2018 ja 2019. Seuraava Bootcamp on tarkoitus järjestää 2022. Bootcamp:iin otetaan 20 maisteriohjelmissa opiskelevaa opiskelijaa Haaga-Helia/Laurea/Metropolia ammattikorkeakouluista, ja 2-5 opiskelijaa Helsinki/Aalto/Jyväskylä/Lappeenranta-Lahti/Tampere yliopistoista. Bootcampissä opiskelijat työskentelevät ryhmissä ratkoen ajankohtaisia yhteiskunnallisia ongelmia, jotka usein liittyvät kestävään kehitykseen.

JOINED: 2016

CURRENT STATUS: MEMBER

Representative

Sami Lehti

Project Leader, CMS Upgrade Project
Helsinki Institute of Physics P.O. Box 64 (Visiting address: Gustaf Hällströmin katu 2a) FI-00014 University of Helsinki FINLAND

sami.lehti@cern.ch

Sami Lehti

Sami has been a member of the CMS collaboration from 1996. He has specialized on CMS data analysis, search for a Higgs boson with an electric charge, tau physics objects and tau trigger. He has a Title of Docent from experimental particle physics from the University of Helsinki, and he is a senior scientist at the Helsinki Institute of Physics. He has organized Higgs weekends in science centers Heureka (Vantaa, Finland) and Tietomaa (Oulu, Finland), given public lectures, organized Particle Physics Workshops on SciFest (Joensuu, Finland) and written popularized articles. He is responsible of organizing International Masterclasses in Helsinki.

Sami on ollut CMS-kokeen jäsenenä vuodesta 1996. Hän on erikoistunut CMS data-analyysiin, sähkövarauksellisten Higgsin bosonien etsintään, tau leptoneihin ja törmäystapahtumien tallennuksen liipaisuun tau leptonien avulla. Hän on kokeellisen hiukkasfysiikan dosentti Helsingin yliopistossa, ja hän toimii vanhempana tutkijana Fysiikan tutkimuslaitoksella. Hän on organisoinut Higgs viikonloppuja Heurekassa Vantaalla ja Tietomaassa Oulussa, pitänyt yleistajuisia esitelmiä, organisoinut hiukkasfysiikkapajoja SciFestillä Joensuussa ja kirjoittanut yleistajuisia artikkeleita. Hän on vastuussa hiukkasfysiikan masterclassien järjestämisestä lukiolaisille Helsingissä.