IPPOG

Members

Slovakia

Intro

Research in high energy physics is carried out mainly at four institutes in Bratislava and Košice, and focuses on the ATLAS and ALICE experiments at the LHC. Research groups from Bratislava, active in nuclear structure studies, perform their experiments at ISOLDE facility at CERN. Smaller groups or individuals participate in other collaborations at CERN (NA49, NA57, NA62), and in experiments at other accelerator laboratories. Recent outreach events include International Particle Physics Masterclasses for high schools, a competition of videos about particles „Cascade“ projects, Physics tent at Pohoda, the largest music festival in Slovakia and a virtual visit of ATLAS experiment.

Details

JOINED: 2016

CURRENT STATUS: MEMBER

LOCAL RESOURCES WEBSITE(S)
Svet Castic

Výskum fyziky vysokých energií prebieha predovšetkým na FMFI UK a FÚ SAV v Bratislave a na PF UPJŠ a ÚEF SAV v Košiciach. Zameriava sa na experimenty ATLAS a ALICE na LHC. Výskumná skupina z FÚ SAV v Bratislave, ktorá študuje štruktúru jadier, vykonáva svoje experimenty na zariadení ISOLDE v CERNe. Menšie skupiny alebo jednotlivci sa zúčastňujú ďalšej spolupráce v CERN (experimenty NA49, NA57, NA62) a na experimentoch v iných laboratóriách. Popularizačné podujatia zahŕňajú Medzinárodné Masterclasses pre stredné školy, súťaž videí z fyziky „Cascade“, fyzikálny program na hudobnom festivale Pohoda a virtuálnu návštevu experimentu ATLAS.

JOINED: 2016

CURRENT STATUS: MEMBER

LOCAL RESOURCES WEBSITE(S)
Svet Castic

Representative

Ivan Melo

Physicist, Senior researcher, University of Žilina
Department of Physics EF University of Žilina Univerzitná 1 SK - 010 26 Žilina
ivan.melo@feit.uniza.sk

Ivan Melo

Ivan studied experimental nuclear physics at Comenius University in Bratislava and theoretical particle physics at Carleton University in Ottawa, Canada. After his return to Slovakia he accepted a position in the Department of Physics, University of Žilina. Ivan became involved in the organization of the first International Masterclasses in 2005 and fell in love with the program. "It has all I enjoy in particle physics - theory, real experimental data, team work, international collaboration and work with young keen minds. I realized that the act of explaining difficult concepts in simple terms has a positive influence on my own research."

Ivan became responsible for Masterclasses in Slovakia and the main organizer of a very successful competition for high school students - Cascade projects in particle physics. Since 2007 he represents Slovakia in IPPOG. "It is very encouraging to meet IPPOG people who are full of enthusiasm. I always bring home many excellent ideas and although it is not easy to reconcile my research interests and duties with my outreach activities, I benefit from outreach and IPPOG in a big way".

van vyštudoval experimentálnu jadrovú fyziku na Univerzite Komenského v Bratislave. Po páde komunizmu prijal ponuku Carleton Univerzity v kanadskej Ottawe na Ph.D. štúdium v experimentálnej časticovej fyzike. 

Čoskoro ho však pritiahla teória a doktorandské štúdium ukončil v roku

1996 v teoretickej fyzike častíc. V roku 1997 sa vrátil na Slovensko, kde prijal miesto na Katedre fyziky Žilinskej univerzity. V roku 2005 sa zapojil do organizácie prvých Medzinárodných Masterclasses a program si zamiloval. "Má všetko, čo ma baví na časticovej fyzike - teóriu, skutočné experimentálne dáta, tímovú prácu, medzinárodnú spoluprácu a prácu s bystrými stredoškolákmi. Uvedomil som si, že jednoduché vysvetlenie ťažkých pojmov má pozitívny vplyv na môj vlastný výskum."

Ivan sa stal zodpovedným za Masterclasses na Slovensku a hlavným organizátorom úspešnej súťaže pre stredoškolákov - Cascade. Od roku 2007 zastupuje Slovensko v IPPOG. „Je veľmi povzbudzujúce stretávať sa s ľuďmi z IPPOG, ktorí sú plní entuziazmu. Vždy si domov prinesiem veľa vynikajúcich nápadov a napriek tomu, že nie je vždy ľahké skĺbiť moje popularizačné aktivity s výskumom, veľmi ma napĺňajú."